Kazuhiko Inoue

  • Naruto

    Imagen Naruto
    2002 Ver Serie
  • Naruto Shippuden

    2007 Ver Serie